آخرین اخبار و رویدادها

۹, اسفند ۱۳۹۸

مدرسه را میبرم پیش دانش آموزا ، البته با کمک شما

وقتی در مورد وضعیت حال حاضر فکر می کنیم ، فقط به یک سری آمار که پشت سر هم تکذیب می شه ، توجه م...
ادامه مطلب

۲۲, اردیبهشت ۱۳۹۹

ریاضی هشتم – مرور فصل۹

۲۲, اردیبهشت ۱۳۹۹

ریاضی هفتم – مرور فصل۹

۲۲, اردیبهشت ۱۳۹۹

قرآن هفتم- درس ۱۱و۱۲

۲۲, اردیبهشت ۱۳۹۹

قرآن هشتم- درس ۱۱و۱۲

۲۲, اردیبهشت ۱۳۹۹

قرآن نهم – درس۱۱