پایه اول دبستان

۱۱, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه اول دبستان نشانه ع و ث

آموزش درس فارسی پایه اول دبستان نشانه ع و ث
ادامه مطلب

۱۱, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه اول دبستان تم ۲۱

آموزش درس ریاضی پایه اول دبستان تم ۲۱
ادامه مطلب

۸, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه اول دبستان نشانه ص

آموزش درس فارسی پایه اول دبستان نشانه ص
ادامه مطلب

۸, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس علوم پایه اول دبستان “در اطراف ما هوا وجود دارد”

آموزش درس علوم پایه اول دبستان “در اطراف ما هوا وجود دارد”...
ادامه مطلب

۸, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه اول دبستان تم ۲۰

آموزش درس ریاضی پایه اول دبستان تم ۲۰
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

فارسی پایه اول نشانه تشدید

در این درس از فارسه پایه اول دبستان با نشانه تشدید آشنا خواهید شد....
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

آموزشی ریاضی پایه اول دبستان تم ۱۹

آموزش ریاضی پایه اول دبستان تم ۱۹
ادامه مطلب