پایه سوم دبستان

۱۱, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه سوم ابتدایی فصل ۶ بخش ۱

آموزش درس ریاضی پایه سوم ابتدایی فصل ۶ بخش ۱
ادامه مطلب

۸, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه سوم دبستان درس ۱۴

آموزش درس فارسی پایه سوم دبستان درس ۱۴
ادامه مطلب

۸, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس علوم پایه سوم دبستان درس ۱۰

آموزش درس علوم پایه سوم دبستان درس ۱۰
ادامه مطلب

۸, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه سوم دبستان فصل ۵ بخش ۲

آموزش درس ریاضی پایه سوم دبستان فصل ۵ بخش ۲
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه سوم دبستان درس ۱۲

آموزش درس فارسی پایه سوم دبستان درس ۱۲ اگر موفق به تماشای ویدیو در سایت نشدید می توانید به آدرس...
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس علوم پایه سوم دبستان درس ۹

آموزش درس علوم پایه سوم دبستان درس ۹ اگر موفق به تماشای ویدیو در سایت نشدید می توانید به آدرس پ...
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه سوم دبستان فصل ۵ بخش اول

آموزش درس ریاضی پایه دوم دبستان فصل ۵ بخش اول اگر موفق به تماشای ویدیو در سایت نشدید می توانید ...
ادامه مطلب