پایه چهارم دبستان

۱۰, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه چهارم دبستان درس ۱۴

آموزش درس فارسی پایه چهارم دبستان درس ۱۴
ادامه مطلب

۹, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس علوم پایه چهارم دبستان درس ۱۰

آموزش درس علوم پایه چهارم دبستان درس ۱۰
ادامه مطلب

۸, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه چهارم دبستان فصل ۵ بخش دوم

آموزش درس ریاضی پایه چهارم دبستان فصل ۵ بخش دوم
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس علوم پایه چهارم دبستان درس ۹

آموزش درس علوم پایه چهارم دبستان درس ۹
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه چهارم دبستان درس ۱۳

آموزش درس فارسی پایه چهارم دبستان درس ۱۳
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه چهارم دبستان فصل ۵ بخش اول

آموزش درس ریاضی پایه چهارم دبستان فصل ۵ بخش اول اگر موفق به تماشای ویدیو در سایت نشدید می توانی...
ادامه مطلب