پایه ششم دبستان

۱۱, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۵ بخش ۳

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۵ بخش ۳
ادامه مطلب

۹, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس علوم پایه ششم دبستان درس ۱۲

آموزش درس علوم پایه ششم درس ۱۲
ادامه مطلب

۹, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۶ بخش ۱

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۶ بخش ۱
ادامه مطلب

۷, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس علوم پایه ششم دبستان درس ۱۱

آموزش درس علوم پایه ششم دبستان درس ۱۱
ادامه مطلب

۷, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۵ بخش ۴

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۵ بخش ۴
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه ششم دبستان درس ۱۶

آموزش درس فارسی پایه ششم دبستان درس ۱۶
ادامه مطلب