ریاضی ششم

۱۱, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۵ بخش ۳

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۵ بخش ۳
ادامه مطلب

۹, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۶ بخش ۱

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۶ بخش ۱
ادامه مطلب

۷, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۵ بخش ۴

آموزش درس ریاضی پایه ششم دبستان فصل ۵ بخش ۴
ادامه مطلب