مدرسه غیردولتی دوره اول متوسطه ساعی

این بخش بزودی تکمیل می گردد.

بهنمیر - میدان شهدا - کوچه جنب مصلی المهدی (عج) - مدرسه ساعی